เป็นระบบการขออนุมัติและอนุมัติการลางานของพนักงานในบริษัท โดยพนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิในการลางาน และวันหยุดต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด ผู้อนุมัติการลาก็สามารถตรวจสอบสิทธิและประวัติการลาของพนักงานแต่ละคนได้ง่ายๆเพื่อใช้ในการพิจารณาการจ่ายเงินเดือนหรือการเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการทำงานในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ Leave Online

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ลดค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบได้ สะดวกรวดเร็ว

คุณสมบัติของ Application

มีระบบความปลอดภัยในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน

กำหนดสิทธิ และประเภทของการลา

กำหนดวันหยุดประจำปีของบริษัท

พนักงานตรวจสอบสถิติการลา และสิทธิการลาคงเหลือได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลการลางานถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าดูได้ทุกเวลา

สามารถแนบไฟล์ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่นๆได้

แสดงรายงานภาพรวมเชิงสถิติ เพื่อสรุปข้อมูลการลาประจำปี

ระบบการลาออนไลน์ (Leave Online) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน
การใช้งานแอพพลิเคชั่น VERK ซึ่งเป็นระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบ MOBILE APPLICATION
และใช้งานควบคู่กับ Memo Online ระบบการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรได้อีกด้วย