ระบบเบิก ยืม จอง ทรัพย์สินภายในองค์กร

ทั้งห้องประชุม รถยนต์/ยานพาหนะ อุปกรณ์สำนักงาน และระบบการแจ้งรับ-ส่งเอกสาร

Messenger
การแจ้งรับ-ส่งเอกสาร

Meeting room reservation
การจองห้องประชุม

Property borrowing
การยืมทรัพย์สิน

Car reservation
การจองรถบริษัท

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกองค์กร

ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการทำงาน

รู้ได้ทันทีว่าทรัพย์สินอยู่ที่ใคร

ข้อมูลทรัพย์สินจัดเก็บเป็นระบบ